Folke Bernadottes minnesfond
 

Folke Bernadottes minnefond beviljar understöd för scoutresor utomlands. Understöd beviljas enbart för gruppresor där reseledaren ansöker om ett stipendium för hela gruppen. Enskilda personers reseunderstöd bör ansökas via Kata Jouhkis fond.


För att beviljas understöd från Folke Bernadottes minnesfond, bör följande kriterier uppfyllas:

1. Internationell fostran och vänskap över gränser

Understöd beviljas enbart för scoutresor, där man verkar tillsammans med utländska scoutgrupper och där resan främjar förverkligandet av Finlands Scouters mål för fostran (med internationell koppling).
I ansökan bör nämnas scoutkontakten på reseorten och som bilaga bör bifogas ett reseprogram där gruppen redogör för hur målen för fostran (internationella) uppfylls. För vandringar eller motsvarande resor beviljas inte understöd, om inte reseprogramet klart och tydligt redogör för hur de internationella målen för fostran uppfylls.

2. Flera källor för understöd

För att få understöd från Folke Bernadottes minnesfond bör gruppen även ansöka om understöd från någon annan källa (t.ex. kåren, bakgrundsorganisation, distriktet/FiSSc, stadens ungdomscentral eller annan organisation). Understöd för ungdomars projekt kan även ansökas från EU:s Youth in Action – program (www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle/avaintoimi_1_liikkuvuus). Ansökan till Folke Bernadottes minnesfond bör innehålla en redogörelse över gruppens övriga finansieringskanaler.

Anvisningar för kåren (på finska) 

3. Målgrupp

Majoriteten av deltagarna i gruppen bör tillhöra scoutprogrammets åldersgrupper (7-22-åringar). För över 22-åringar beviljas understöd åt en deltagare (över 22 år) per 10 deltagare tillhörande målgruppen (7-22 år). Understöd kan ändå beviljas minst åt två vuxna ledare/ grupp.

Gruppresor bestående av enbart äldre ledare understöds inte. Understöd beviljas huvudsakligen enbart för scouter under 30 år. Ansökan bör inkludera en uppskattning om hur många av deltagarna tillhör vilken åldersgrupp. För kårernas gruppresor och FS lägerresor ansöker gruppledaren centrerat understöd åt alla deltagare.

 

Annat att uppmärksamma

Beloppet för understöd

Beloppet för understödet varierar mellan 40-200 euro/person. Undantagsvis kan beloppet variera från detta för stora gruppresor och Finlands Scouters officiella lägerresor. Det beviljade beloppet utbetalas under tiden juni-augusti. För eventuella tilläggsansökningar betalas understödet ut under tiden september-oktober.

Tyngdpunkten för understöd

Understöd beviljas främst, dock inte uteslutande, för resor gällande roverscouternas utlandsprojekt.

Villkor för utbetalning av understöd

För att få det beviljade understödet krävs en i Kuksa ifylld blankett - ”Anmälan om internationell resa”. Efter resan bör gruppen lämna in en kort reseskildring och minst två fotografier från resan. Till reseskildringen bifogas en deltagarförteckning och reseprogrammet. Reseskildringen kan även vara en blogg eller en publicerad artikel i en lokaltidning eller i tidningarna Partio eller Scoutposten.
 

De som beviljats understöd får noggrannare anvisningar gällande rapporteringen. Genom att underteckna ansökningsblanketten förbinder sig ansökande att använda det beviljade understödet till ansökningsändamålet. En oinlämnad reseskildring kan påverka framtida möjligheter att få dylika understöd. Sökande ger även sitt samtycke till att FS får använda utdrag ur reseskildringen och fotografierna i sin kommunikation och markandsföring av Internationell verksamhet.

Ansökningstiden för årets understöd går ut 28.2 (obs! kortare ansökningstid 2024).

Ansökan lämnas in i Kuksa via elektronisk blanketten på sidan www.partio.fi/apurahat