Info om Svenska kulturfondens förbundspaket

 

Svenska kulturfonden möjliggör föreningsstödet genom att bevilja en klumpsumma till förbundet Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc). FiSSc tar emot ansökningar och tar beslut om bidrag och redovisar sedan till Kulturfonden hur pengarna har fördelats.  
 
Om din förening, scoutkåren, får ett bidrag ur föreningsstödet har ni alltså fått bidrag av Svenska kulturfonden. Nämn därför alltid det i alla eventuella trycksaker (t.ex. programblad) eller digitala utgåvor och nämn också bidraget om någon i föreningen blir intervjuad om sådant som görs med hjälp av bidraget. Läs mer om detta och hämta vår logo här: www.kulturfonden.fi/namn-alltid-kulturfonden/ 

Sök inte dubbelt!

Vänligen observera att föreningar som är medlemmar av Finlands Svenska Scouter inte kan söka om bidrag direkt av Kulturfonden. 

 


Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. FiSSc söker om medlen för förbundspaketet via en skild ansökan till fonden i september och beskedet är utlovat under november månad. Förbundspaketet betalas till förbunden i början av januari.   

Ansökningstiden för kårerna är 1-31.1. Beskeden publiceras på förbundets webbplats och delges kårerna senast före medlet av mars. De sökande kårernas besked sänds per e-post till den i ansökningen angivna kontaktpersonen och den e-postadress som är angiven. 

De som erhållit bidrag i uppmuntras av fonden att i högre grad synliggöra vad de gör med hjälp av bidraget d.v.s. synliggöra verksamhet. Fondens logga ska finnas synlig men utöver det ska förbundet hjälpa till att synliggöra bidragets genomslagskraft för det syfte som angivits. 

Kriterier för ändamålet för vilket understöd söks:

 • Åtgärderna stärker kårens livskraft d.v.s. stöder intagning av nya medlemmar i verksamheten, ex. kampanjer och andra synliga åtgärder för att få med nya scouter i alla åldrar och med olika bakgrund och förutsättningar ​ (strategiskt mål: Scoutingen växer)
   
 • Åtgärderna stöder scouters och/eller ledares kompetensutveckling och synliggörandet av kunskap som erhållits i scouterna (strategiskt mål: Scouting ger färdigheter för livet) 
   
 • Åtgärderna stärker stödet till ledarna i kåren t.ex. plan för introduktion till uppdrag, systematisk användning av handslag, hållbara uppdrag i form av arbetsfördelning ex. chefstrio (strategiskt mål: Scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete) 

Dessutom ska kåren i sin ansökan kunna påvisa att man via åtgärderna inkluderar ett flertal scouter och att åtgärderna är relevanta och aktuella.  

Understöd kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. Verksamhetsbidrag kan sökas och beviljas vartannat år. I bedömningen av ansökningar fästs särskild vikt vid ansökans ändamål, verksamhets- eller projektplanens trovärdighet och att budgeten är realistisk. Ansökan bör vara omsorgsfullt gjord och inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte. 

Den totala summan är begränsad så styrelsen beaktar i utdelningen de ansökningar som bäst motsvarar de strategiska målsättningarna och har målsättningar som kan nås. Åtgärderna ska också planeras så att kåren går i land med planerna eller motsvarande planer om det behövs – corona och andra motsvarande faktorer kommer tidvis att vara med oss även framöver. 

Den kår som beviljats projektunderstöd förbinder sig att rapportera till FiSSc efter avslutat projekt (redovisningslänken sänds ut i början av september) eller senast i början av december om det gäller verksamhetsbidrag. Observera att allmänt bidrag för verksamheten inte kan sökas/inte beviljas för två år i rad. Redovisningen sker elektroniskt och länken sänds till kårens i ansökan uppgivna representant senast i november.  

 

Ordinarie verksamhet 

Om kåren ansöker om bidrag för den ordinarie verksamheten så ska kåren i ansökan beskriva till vad i den ordinarie verksamheten bidraget kommer att användas. Vi förutsätter att kårens grundverksamhet inte är beroende av Kulturfondens stipendium utan att ett eventuellt stipendium bidrar till ett eller flera specifika områden som anknyter till de ovan nämnda kriterierna. Tidigare ansökningar har bland annat lyft fram möjligheten att använda ekologisk mat på kårens evenemang, klimatsmarta lösningar på läger, material för hantverksaktiviteter och intern utbildning för kårens ledare. Då kåren beviljats bidrag för den löpande verksamheten kan kåren följande gång söka om bidrag för den löpande verksamheten efter två år. 

Observera att fonden inte understöder direkta materialanskaffningar utan det är för verksamhet som ni söker understödet.  

Projekt 

Projekt kan sökas varje år. För fleråriga projekts ansökan, kontakta skilt verksamhetsledaren före ni skickar in ansökan. Ett projekt är en avgränsad satsning med klara mätbara målsättningar. Element i verksamheten kan vara projekt men även då ska det finnas en skild plan med tidtabell, åtgärder och resurser angivna. Fokus ska vara på det som görs, inte t.ex. anskaffningar som skulle behövas för verksamheten.

 

Anvisningar för ansökan (läs noga igenom före ni fyller i ansökan): 

 • Ansökan görs med omsorg och lämnas in inom utsatt tid. Ofullständiga ansökningar kan förkastas. 
 • Till ansökan bifogas: en tydlig plan och budget samt kårens senaste verksamhetsberättelse och bokslut. 
 • Projektplan och budget bör vara realistiska och trovärdiga och möjliga att genomföra om omständigheterna ändras (reservplan kan också anges). 
 • Budgetens inkomster och kostnader ska stämma överens. Det är en fördel om projektet har flera inkomstkällor. Tidigare erhållna stipendier och övriga understöd beaktas i bedömningen och bör nämnas. 
 • Bidrag beviljas inte för redan avslutade projekt. 
 • Den kår som beviljats understöd förbinder sig att rapportera till FiSSc hur understödet använts. Instruktioner skickas till de kontaktpersoner som kåren uppgett i samband med ansökan. Kåren kan inte ansöka om stipendium på nytt innan redovisningen är gjord. 

Bilagor är obligatoriska

Bilagorna är obligatoriska (plan + budget, verksamhetsberättelse/årsberättelse + bokslut). Ansökningar som saknar de obligatoriska bilagorna är ofullständiga och kan förkastas. Vid problem kan bilagor skickas per e-post till frida.lundberg(ät)scout.fi.

Vad prioriteras vid utdelningen? 

 • Verksamhet/projekt som stöder scoutingens strategiska målsättningar prioriteras.  

        Strategiska målen: 
        - Scoutingen växer – fler barn och unga får ta del av verksamheten 
        - Scouting ger färdigheter för livet – visa vad du kan 
        - Scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete – hållbara, givande uppdrag 

 • Satsningar där flera kårer eller andra föreningar samarbetar prioriteras.  
 • Det är en fördel om understödet gagnar och involverar ett flertal scouter i olika åldersgrupper. 
 • Satsningar som bidrar till en ökad mångfald och/eller ökad tillväxt inom kåren eller förbundet prioriteras. 
 • Ändamål som främjar användandet av scoutprogrammet och stärker scoutfostran och demokrati i kåren prioriteras. 

Vi hoppas att ni utnyttjar möjligheten att ansöka om understöd för att utveckla och satsa på kårens medlemmar och kårverksamheten. För hjälp med ansökningarna eller ifall ni har frågor gällande understöd för eventuella projekt ni planerar kan ni vända er till Frida (frida.lundberg(ät)scout.fi, 050 4434862) 

Vi hjälper er gärna att göra god scouting!